Informacja dot. radiowej pobieralni

 

Informujemy, iż forumowa pobieralnia została zastąpiona portalem który daje dużo większe możliowśći pobierania jak i również dodawania muzyki. Serdecznie zapraszamy na pobieralnia.radioftb.net.

wejdz.png

Skocz do zawartości

Polityka prywatności

I.                    Postanowienia ogólne

 

1.       Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz sposoby ochrony danych, w tym danych osobowych Użytkowników, korzystających z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym https://www.ipsbeyond.pl zwanego dalej „Serwisem”.

2.       Niniejsza Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu stanowiący jego integralną część.

3.       Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Dawid Baruch prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SolutionDEVs Dawid Baruch z siedzibą w Krakowie (30 – 009) przy
ul. Friedleina 26/2, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający nr NIP: 677-220-38-35, REGON: 122408459, adres poczty elektronicznej: mail_protected.png, zwany dalej „Administratorem danych” lub „Usługodawcą”.

 

II.                  Zakres zbierania danych

 

1.       Administrator danych zbiera dane Użytkowników korzystających z Serwisu w sposób określony w Regulaminie Serwisu i zapewnia ochronę udostępnionych mu danych osobowych Użytkowników.

2.       Przy dokonywaniu Rejestracji lub dokonywaniu Zamówień Usługobiorca udostępnia dane określone w § 3 ust. 11 i 12 Regulaminu Serwisu, tj. adres e-mail, nazwę Użytkownika, Hasło, imię i nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania (siedziby), NIP (opcjonalnie), numer telefonu (opcjonalnie). Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dokonania Rejestracji lub ewentualnego złożenia Zamówienia oraz zawarcia, realizacji i rozliczenia Umów zawartych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, w tym wystawienia faktur VAT.

3.       Podczas wizyty Usługobiorcy na stronie Serwisu, automatycznie zbierane są następujące dane:

a)      adres IP;

b)      typ przeglądarki;

c)       typ systemu operacyjnego;

4.       W przypadku gdy Użytkownik kontaktuje się z administracją Serwisu mogą być zbierane jego dane osobowe obejmujące na przykład: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

                                           

III.                Wykorzystywanie zbieranych danych

 

1.       Wszelkie dane podane przez Usługobiorcę przy dokonywaniu Rejestracji wykorzystywane będą przez Administratora danych w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu w tym Sklepu funkcjonującego w ramach Serwisu oraz w celu zawarcia, realizacji oraz rozliczenia Umów zawartych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.

2.       Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 1 powyżej, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy.

3.       Usługobiorca może udzielić  zgody na wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, do przesyłania przez Administratora danych informacji handlowej (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku zgoda Usługobiorcy, która może być udzielona przez zaznaczenie odpowiedniej opcji pod formularzem rejestracyjnym.

4.       W zależności od udzielenia przez Użytkownika zgody podany adres poczty elektronicznej może posłużyć również do przesyłania przez Administratora danych bezpłatnego Newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).

5.       Administrator danych osobowych, w zakresie, w jakim nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

6.       Dane zbierane automatycznie mogą być wykorzystywane do tworzenia analiz statystycznych dotyczących Usługobiorców korzystających z Serwisu oraz do diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z administrowaniem i  funkcjonowaniem Serwisu.

 

IV.                Prawo dostępu

 

1.       Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych), w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy, gdy Administrator danych zamierza przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

2.       Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Administratora danych mail_protected.png.

3.       Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

V.                  Mechanizm cookies
 

1.       Serwis używa niewielkich plików, zwanych Cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik Cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Serwisu. Mechanizm Cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików Cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

2.       Administrator danych zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.
W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane Cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.
Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu Cookies przez podmioty trzecie.

3.       Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania Cookies zawarte są w Polityce wykorzystywania Cookies dostępnej pod adresem https://www.ipsbeyond.pl/regulaminy/polityka_wykorzystywania_cookie.html/.

 

 

VI.                Dostęp do danych osób trzecich
 

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 

VII. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
 

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

 

VIII.            Wyłączenie odpowiedzialności

 

1.       Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług innych niż świadczonych przez Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

2.       Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Radio FTB jest społecznością skupioną wokół muzyki. Bardzo prężnie rozwijającą się i posiadającą bajecznie dużo do zaoferowania odwiedzającym Naszą stronę internetową. Radio FTB to pasja, kontakty, wiedza muzyczna, doświadczenie dj’ów oraz prezenterów aktywnych zawodowo. Słuchacze radia spędzają na www.radioftb.net kilka godzin dziennie, ponieważ każdy znajdzie tutaj coś przyjemnego dla siebie.